Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Mijn Medicijnen Pharmeon

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de applicatie Mijn Medicijnen (de “App”). De App wordt aangeboden door Pharmeon BV, gevestigd aan de Paasheuvelweg 25 in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34127514 (“Pharmeon”). Door gebruik te maken van de App, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. De voorwaarden zijn van toepassing tot de App van uw toestel wordt verwijderd.

 1. Registreren en inloggen
  1. Met de App kunt gebruik maken van verschillende online services van aangesloten zorgaanbieders. Hiervoor heeft u een account nodig voor het patiëntportaal van de betreffende zorgaanbieder.
  2. Als u nog geen account heeft voor het patiëntportaal van de door u te selecteren zorgaanbieder, kunt u deze rechtstreeks aanmaken via de App. Nadat de registratie is afgerond en uw account door de zorgaanbieder is geaccordeerd, kunt u toegang krijgen tot de services van uw zorgaanbieder in de App.
  3. Voordat u gebruik kunt maken van de services van uw zorgaanbieder, moet uw toestel eenmalig worden gekoppeld met uw account voor het patiëntportaal. U koppelt uw toestel door de inloggegevens voor het patiëntportaal van de zorgaanbieder in te voeren. Ter bevestiging van uw identiteit wordt eenmalig gevraagd om een sessiecode in te voeren. Deze wordt per sms of per e-mail toegezonden.
  4. Om de veiligheid van uw gegevens en uw account te beschermen, wordt bij het eerste gebruik van de App eenmalig gevraagd om een vijfcijferige toegangscode aan te maken. Tenzij u ervoor kiest om géén toegangscode aan te maken, zal u deze code telkens moeten invoeren als de App opnieuw wordt opgestart ter controle van uw identiteit.
  5. U bent zelf verantwoordelijk voor de inloggegevens voor uw account en de aangemaakte toegangscode. Zowel uw wachtwoord als de toegangscode dient u strikt geheim te houden voor derden. U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden via uw account.
 2. Verdeling van verantwoordelijkheid
  1. Bij het openen van de App en na het invoeren van de toegangscode brengt de App een verbinding tot stand met het patiëntportaal van uw zorgaanbieder. De services die u vervolgens via de App gebruikt, worden rechtstreeks aangeboden via uw eigen zorgaanbieder. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de door uw zorgaanbieder aangeboden services. Daarnaast is Pharmeon geen partij bij enige overeenkomst die u, al dan niet via de App, aangaat met de zorgaanbieder.
  2. De App kan verwijzingen naar websites van derden (zoals de website van uw zorgaanbieder) bevatten. Pharmeon is niet verantwoordelijk voor de informatie op de websites van derden en is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de websites van derden of de daarop geplaatste informatie.
  3. Op het gebruik van de services van de zorgaanbieder via de App kunnen aanvullende (gebruiks)voorwaarden van de zorgaanbieder van toepassing zijn. U wordt hierover geïnformeerd voordat u uw toestel koppelt aan het patiëntportaal van uw zorgaanbieder.
 3. Misbruik
  1. Het is verboden om de App te gebruiken voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving of de openbare orde en de goede zeden.
  2. Indien naar het oordeel van Pharmeon hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Pharmeon of derden of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Pharmeon gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
  3. Pharmeon is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Pharmeon gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  4. Indien u in strijd handelt met deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wet- en regelgeving, kan Pharmeon alle schade op u verhalen die daarvan het gevolg is.
 4. Privacy
  1. Bij het gebruik van de services van uw zorgaanbieder via de App, worden er gegevens aan uw zorgaanbieder doorgegeven via het netwerk van Pharmeon. Dat kunnen ook privacygevoelige gegevens (ook wel: “persoonsgegevens”) zijn.
  2. Pharmeon verwerkt uw persoonsgegevens slechts in opdracht van de zorgaanbieders en verwerkt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Raadpleeg de privacyverklaring van uw zorgaanbieder om te lezen welke persoonsgegevens er worden verwerkt en met welk doel. Deze kunt u onder andere vinden via het menu in de App.
 5. Beschikbaarheid, onderhoud en aanpassingen
  1. Pharmeon onderhoudt de App actief en kan regelmatig updates uitbrengen om fouten op te lossen, nieuwe functionaliteiten toe te voegen of om de prestaties van de App te verbeteren. Onderhoud kan op ieder moment plaatsvinden en kan leiden tot beperkte beschikbaarheid van de aangeboden services.
  2. Beschikbare updates worden aangeboden via de app store. U dient regelmatig te controleren of er updates beschikbaar zijn en u bent zelf verantwoordelijk voor de installatie daarvan. Pharmeon is niet aansprakelijk voor fouten die zijn hersteld in updates die u niet heeft geïnstalleerd.
 6. Intellectuele eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de App, alsmede alle teksten, afbeeldingen en andere materialen in de App, berusten bij Pharmeon of diens licentiegevers.
  2. U krijgt uitsluitend een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de App en alle daarin opgenomen materialen te gebruiken met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden.
  3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de App en de materialen daarin te kopiëren of te gebruiken zonder aparte schriftelijke toestemming van Pharmeon of diens licentiegevers, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 7. Aansprakelijkheid
   1. Pharmeon stelt de App kosteloos beschikbaar en kan daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die het gevolg is van het gebruik van de App. Voor zover aansprakelijkheid van Pharmeon niet kan worden uitgesloten, zal deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade die het gevolg is van het gebruik van de App.
   2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (1) de schade die is toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”), (2) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, en (3) de redelijke en aantoonbare kosten die u hebt gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade.
   3. Enige genoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien en voor zover de betreffende schade (1) het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Pharmeon, of (2) het gevolg is van dood of lichamelijk letsel.
   4. Pharmeon is nooit aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van overmacht. Van overmacht is onder meer sprake in het geval van: stroomstoringen, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, netwerkaanvallen, binnenlandse onlusten, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en het geval waarin Pharmeon door zijn eigen toeleveranciers, ongeacht de reden, niet tot levering in staat wordt gesteld.
 8. Wijziging van de gebruiksvoorwaarden
  1. Pharmeon mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Aangepaste versies van deze gebruiksvoorwaarden zullen worden bekendgemaakt via de app store. U wordt aangeraden om de app store hiervoor regelmatig te controleren.
  2. Gebruik van de App na de datum van inwerkintreding geldt als acceptatie van de aangepaste gebruiksvoorwaarden.
 9. Overige bepalingen
  1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  3. Pharmeon is gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit deze gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de App of de betreffende bedrijfsactiviteit van hem overneemt.

 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 maart 2017. Indien u vragen heeft over de App of deze gebruiksvoorwaarden, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.